Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Foreninger
Enkeltmedlem
Privatlivspolitik 001
Hvorfor medlem af PL

 

Privatlivspolitik for enkeltmedlemmer i PL

 

Link til download

 

Privatlivspolitik for enkeltmedlemmer
Parcelhusejernes Landsforening
30.04.2018

 

Parcelhusejernes Landsforenings dataansvar
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit personlige medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening (PL) og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
PL er dataansvarlig i forholdet mellem dig og PL, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Parcelhusejernes Landsforening, Jørn Bitsch
Adresse: Kirke Værløsevej 24, 1.C.
Postnr.: 3500 Værløse
CVR: 52465311
Telefonnr.: 70201977 (9-15)
Mail: sekretariat@parcelhus.dk
Website: www.parcelhus.dk

 

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

- Almindelige personoplysninger:

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, postadresse, indmeldelsesdato.

 

Her indsamler vi oplysninger fra
Vi får oplysningerne fra dig.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 

Lovlige grunde til behandling er særligt:

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

 

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

• Foreningens opkrævning for medlemskontingent
• Foreningens registrering af indbetalinger for medlemskontingent
• Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

• Opkrævning og registrering af betaling af medlemskontingent
• Udsendelse af medlemsbladet MIT HUS
• Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

 

Samtykke
Vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på din skriftlige tilkendegivelse om indmeldelse i PL.

 

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.
Adresseoplysninger til brug for udsendelse af bladet MIT HUS i henhold til medlemskabet videregives til:

• Trykkeriet Stibo Complete, der forestår trykning af MIT HUS
• DistributionPlus A/S, der forestår adressevask af adresseringsfiler for udsendelse
• PostNord, der forestår udsendelse af medlemsbladet, Mit Hus.
• Easy2Net (der drifter onlineportal for Parcelhusejernes Landsforening)

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

• Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din opsigelse af medlemskabet.

 

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst i dette dokument.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig her på vores hjemmeside.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Bilaget er udarbejdet af Parcelhusejernes Landsforening, 30. april 2018.

 

Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...