Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 02. December 2016
02.12.2016
 

Høringssvar fra PL

Natten til 2. december 2016 modtog PL høringsmateriale omkring problemet med Gable Insurance AG. Svarfristen var 2. december 2016 kl. 12. Denne korte frist til trods, nåede PL at indsende høringssvar:

Høringssvar fra PL

Generelt

PL skal udtale sin tilfredshed med, at der politisk og i samarbejde med forsikringsbranchen er opnået en acceptabel løsning på det opståede problem omkring Gable Insurance AG/Husejernes Forsikringsagentur.
Derfor skal vi også undtagelsesvis acceptere, at man har sendt materiale i høring med ultra kort svarfrist, således at man kan reducere problemerne for de direkte og indirekte berørte boligejere og håndværkere, der kan komme i en akut, økonomisk klemme, samt at man kan undgå en fremtidig usikkerhed omkring forsikringstagernes vilkår og rådgivning.

PL noterer sig endvidere med tilfredshed, at dette sker på basis af et meget bredt flertal i Folketinget, hvilket alt andet lige burde resultere i en meget kort behandlingstid af forslaget.

PL er fuldt klar over, at der her er tale om en usædvanlig løsning, hvor man løser et problem for nogle, der har tegnet forsikringer billigt, men mens andre forsikringstagere kommer til økonomisk at skulle dække deres krav via indbetalinger til forsikringsfonden, som en del af deres forsikringspræmie. Men de usædvanlige forhold omkring Gable Insurance AG/Husejernes Forsikringsagentur ser vi retfærdiggør den valgte løsning.

Ansvar

PL har en række kommentarer dels til det fremadrettede i det fremsendte og dels til det her-og-nu-orienterede løsningskompleks.

Vi skal ikke undlade at bemærke, at det er yderst beklageligt, at man ikke ved oprettelsen af garantifonden for skadesforsikringsselskaber eller senere, da problemstillingen blev mere synlig, har løst det problem, som der nu skal en akut lovgivning til.

Der har løbende i medierne mv. været gjort opmærksom på problemstillinger, at Husejernes Forsikringsagentur opererede i en gråzone og har fremført, at der skulle være en garanti på linje med det, som garantifonden rummer.

Selv da dette blev skudt ned offentligt har der tilsyneladende stadig overfor forsikringstagere (her både hussælgere og huskøbere) været fremført, at den normalt branchemæssig lavere forsikringspræmie ikke afspejlede en dårligere ”forsikring og garanti”.

PL efterlyser, at der tydeligere i aftalegrundlaget tilsikres, at der undersøges juridiske og ansvarspådragende rådgivninger fra forsikringsselskabets ledelse og bestyrelse samt de involverede rådgivere primært i ejendomsformidler- og advokatrådgiverbranchen mv.

PL bemærker med beklagelse, at der i den forbindelse tilsyneladende har været et upassende stort sammenhæng mellem hvad rådgivere har givet af anbefalinger og hvor stor anvisningsprovision mv., der har været forbundet med forsikringstegningen, uden at dette efter det for PL foreliggende har været oplyst entydigt til den endelige forsikringstager/boligkøber. Derfor skal vi anbefale, at dette forhold indgår i ministeriets fremtidige overvejelser og at der tages initiativ til såvel at rejse juridiske krav overfor forsikringsselskabets ledelse og bestyrelse samt de involverede rådgivere primært i ejendomsformidler- og advokatrådgiverbranchen mv.

De berørte forsikringstagere har mistet deres forsikringspræmie og risikerer nu også en større selvrisikobetaling. Disse krav, der er opsummeret, udgør et aggregeret et samlet større beløb, som PL også mener, at der bør rejses krav om, idet dette ikke dækkes af de udbetalinger, som Fonden vil stå bag.
PL har forståelse for, at man ikke dækker tabt forsikringspræmie mv., som man gjorde da Plus Forsikring A/S gik konkurs, hvilket jo udløste etablering af garantifonden.

Her-og-nu

Det er PL’ s (forhåbentlig ubegrundede) frygt, at man med lovforslagets frist omkring datoen 19. november 2016 i forhold til indbringelse af sager for Ankenævnet for Forsikring, vil kunne risikere at ramme en mindre gruppe af forsikringstagere, der måske har opgivet at foretage sig noget i forhold til Ankenævnet som følge af, at de har hørt om konkursen og læst i dagspressen om denne, men som nu efterfølgende rammes af lovforslaget.

Endvidere synes PL ikke, at der er den nødvendige foreliggende årsag til, at der en forholdsvis margin (31. marts 2017) for hvornår forsikringsskader kan anmeldes, idet der skal bemærkes, at der netop er tale om skjulte bygningsskader, samt at man for at undgå et gråzoneområde skal have tid til at tegne ny forsikring.
Denne holdning afspejler også, at der i medierne har været omtale af en helt usædvanlig hård håndtering fra Husejernes Forsikringsagenturs side overfor forsikringskrav, hvor man tilsyneladende har specialuddannede ”tæskehold” og anden pression for at opnå afgørelser på anmeldte forsikringsskader på et for forsikringsselskabet gunstigt resultat.

PL er bekendt med, at der i visse af de verserende forsikringssager har været tale om, at betaling er blevet udskudt af tilsyneladende likviditetsmæssige årsager samtidig med, at der er en række færdigmeldte forsikringsbegivenheder, som kræver en administrativ hurtigt behandling subsidiært likviditetsmæssig forståelse i banksektoren. Dette skyldes at der er en række boligejere, der indestår for de krav, som håndværkere har på dem, men hvor det er forsikringsselskabet, der har accepteret betalingen, og i andre tilfælde er det håndværkere, der har direkte aftaler med forsikringsselskabet. Selv om dette ligger udenfor forligsområdet, så skal vi opfodre ministeren til at tilsikre, at man i finanssektoren har forståelse for en eventuel nødvendig mellemfinansiering af disse forhold.

Det skal tilsikres, at fonden kan indtræde i krav, der måtte kunne rejses overfor huseftersynskonsulenter mv. på grund af mangler i de udarbejdede rapporter.

Fremadrettet

Fremadrettet ser vi absolut det positive i, at der nu åbnes mulighed for at man kan som agentur mv. blive en del af garantifonden, samt at der vil være et indtrædelsesgebyr. Vi opfordrer ministeriet til at påse, at denne ”opfordring” til at agenturer og udenlandske selskaber kan indtræde bliver udformet så skarpt i forhold til EU-lovgivning mv., at ”guleroden” med garantien er der, men at kravene til oplysningspligt om en manglende garanti mv. kommer til at virke som en tilsyneladende ”pisk” for at danske boligejere får de nødvendige informationer om den risiko, der er, og den måske netop derfor lave forsikringspræmie.

***
PL's redaktion

Vi hører gerne såfremt der er nogen, der får problemer med deres forsikringsdækning, når ændringen til loven er vedtaget. Vi skal også opfordre til, at man får aftaler på plads med sin bank og håndværkere, således at man tager hensyn til håndværkerne også, så de ikke økonomisk kommer i klemme. Sagt lidt groft, så har PL svært ved at se, at et forsikringstilsagn om dækning - og dermed en aftale - ikke skulle være "garanteret" og for en bank dermed er ligestillet med en sikkerhed.

 

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...