Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 02. December 2016

02.12.2016

Om forsikringer berørt af konkurs

Nedenstående skal tages med forbehold for, at vi netop har modtaget høringsmaterialet. Dette er således vores umiddelbare fortolkning af materialet.

I et netop modtaget høringsmateriale, der er udsendt med henblik på at få vedtaget en meget hurtig ændring af lovgivningen i forhold til Garantifonden for skadesforsikringer, indgår der en række frister og indskrænkninger i forhold til dækning.

Bred politisk aftale

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har, betinget af lovforslagets vedtagelse, den 1. december 2016 indgået en politisk aftale, der skal sikre danske forsikringstagere i Gable Insurance AG rimelige vilkår i forbindelse med håndtering af skader.

Foreslåede ændringer

Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber ændres, så loven finder delvist anvendelse på Gable Insurance AG’s konkurs i henhold til særlige regler fastsat i lovforslaget.

Det betyder, at Fonden (Garantifonden for skadesforsikringer, red.) med lovforslaget skal dække visse erstatningskrav, der er udækkede som følge af Gable Insurance AG’s konkurs, for forsikringstagere her i landet, der har tegnet en forsikring i Gable Insurance AG gennem Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS.

Fonden vil endvidere i henhold til lovforslaget skulle dække udækkede krav, der vedrører reparationer og udbedring af skader, som er foretaget af tredjemand efter aftale med Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS i henhold til en forsikring tegnet i Gable Insurance AG.

Fonden dækker ifølge lovforslaget ikke indbetalte præmier.

Afgrænsninger

De dækningsberettigede skader foreslås afgrænset således, at danske forsikringstagere, der har tegnet en forsikring i Gable Insurance AG, kan få udbetalt erstatning for anmeldte skader, herunder allerede anerkendte krav, der er opstået før konkursdekretets afsigelse den 19. november 2016 og indtil 4 uger efter, at der er givet meddelelse om Gable Insurance AG’s konkurs til fordringshaverne.

For ejerskifteforsikringer dækker Fonden krav, der var til stede, da forsikringstager overtog eller på anden måde fik rådighed over ejendommen, og som konstateres efter overtagelsen af ejendommen. Der fratrækkes en selvrisiko på 20.000 kr. for den første skade i henhold til en ejerskifteforsikring.

For efterfølgende skader fratrækkes krav den selvrisiko, der fremgår af forsikringsvilkårene i den aftale, som forsikringstageren har indgået med Gable Insurance AG.

Krav i henhold til en ejerskifteforsikring skal anmeldes senest den 31. marts 2017.

For byggeskadeforsikringer dækker Fonden krav, der er opstået eller som opstår inden for forsikringens restløbetid, hvis bygherren er gået konkurs eller går konkurs i forsikringens løbetid.  

Det foreslås endvidere, at Fonden ikke dækker krav, der er blevet afvist af Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, og som ikke er indbragt for Ankenævnet for Forsikring inden konkursdekretets afsigelse den 19. november 2016.  

Herudover foreslås det, at de dækningsberettigede krav skal anmeldes til Fonden senest 4 uger efter, at det i § 3 a, stk. 1, nævnte forsikringsselskab har givet meddelelse om Gable Insurance AG’s konkurs til fordringshaverne.

Krav i henhold til en byggeskadeforsikring kan anmeldes til Fonden i hele forsikringens løbetid.

Generelt

Krav, der følger af en klage over en afgørelse truffet af Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, der er indbragt for Ankenævnet for Forsikring før konkursdekretets afsigelse, og hvor klageren får helt eller delvist medhold, anses som rettidigt anmeldt til Fonden. 

Fonden indtræder, i det omfang den har ydet dækning i overensstemmelse med de foreslåede bestemmelser, i forsikringstagernes og de sikredes krav mod Gable Insurance AG under konkurs.

 

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...