Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 01. November 2013

1. november 2013

Ansvar for træer

 

Den nylig overståede storm har givet anledning til væltede træer over det meste af landet. Der bliver i fremtiden varslet flere storme på grund af klimaforandringer. Vi bringer derfor i det følgende nogle informationer om ansvarsforholdet, såfremt et træ vælter og forvolder skade.

 

Ejer har ansvaret

Såfremt man er ejer af et træ, så har man normalt også ansvaret for træet. Både som privatperson og som forening, kan man derfor blive stillet til ansvar, såfremt træer vælter og forvolder skade.
Det er dog ikke i alle tilfælde, at der kan gøres et ansvar gældende. Hvis der f.eks. er tale om et ellers sundt træ, dvs. træet ikke er svækket af råd, sygdom eller andre fysiske forhold, så bliver skaden betragtet som force majeure, og man er derfor ikke erstatningsansvarlig.
Flere domme fastslår, at man som ejer af træer ved veje, jernbaner etc. er forpligtet til at inspicere træerne. Kan man ikke selv vurdere træerne, må man få fagfolk til at gøre det for sig.
Kommer det til en erstatningssag, kan det derfor være vigtigt at kunne dokumentere, at man har gennemført en inspektion (og ellers skal retten på stedet kunne vurdere, at der var tale om et ellers sundt træ). Vurderer retten, at en inspektion kunne have forudset eller forhindret et væltet træ, kan man risikere at komme til at betale erstatning.

Forsikring

Som husejer har man typisk tegnet en villaforsikring, der indeholder en kaskoforsikringsdel, der dækker pludselig skade på ejendommen. Dette omfatter også skader som følge af væltede træer. Dette er, hvad enten der er tale om træer på egen grund eller nabogrund, der vælter og rammer ens hus.
Hvis et træ vælter i en storm og rammer ens hus, så er det ens egen villaforsikring, der dækker skaden. Dette gælder også, hvis det er naboens træ, der vælter og rammer dit hus. At forsikringen dækker skal imidlertid forstås på den måde, at forsikringen dækker frigørelse og reparation af selve huset, men ikke for selve den øvrige oprydning på grunden. Der kan derfor være omkostninger med at bortskaffe resten af træet, og dem må man som udgangspunkt selv dække. Det er kun hvis man kan gøre f.eks. naboen ansvarlig i sagen, at man vil kunne rejse et krav (og forsikringen kunne gøre regres).
Det siger sig selv, at hvis man kun har sit hus forsikret med brandforsikring, og der så er et træ, der vælter og rammer huset, så har man sig et problem. Så husk at kontrollere dine forsikringer.
Som grundejerforening bør man have en erhvervsansvarsforsikring, der dækker, såfremt der gøres et krav gældende mod foreningen.

Ond tro

Men skal være opmærksom på, at hvis man er i ”ond tro” omkring f.eks. rådne træer – man er således godt klar over, at træet er råddent/sygt, men alligevel har ikke gjort noget ved det (går-den-så-går-den-princippet) – så vil en forsikring typisk ikke dække eller i hvert fald gøre regres.
Er der derfor f.eks. tale om, at en grundejerforeningsbestyrelse udmærket er klar over, at der er rådne træer på fællesarealerne, men alligevel vælger ikke at gøre noget ved det, og et sådant træ så vælter og forvolder en skade, så vil hverken foreningens erhvervsansvarsforsikring eller bestyrelsesforsikring dække. Bestyrelsen bliver med andre ord personligt ansvarlig.
I nogle tilfælde vælger bestyrelser at behandle spørgsmål om bortskæring af rådne træer på en generalforsamling, idet en større omkostning måske kan medføre, at man bliver nødt til at opkræve ekstra kontingent hos medlemmerne. Har forholdet været behandlet på en generalforsamling, men et flertal har stemt imod at bruge penge på at ordne forholdet, så vil de medlemmer, der har nedstemt forslaget påtaget sig et personligt ansvar, hvis der derefter sker en skade, og kan gøres erstatningsansvarlige. I sådanne afstemninger er det derfor vigtigt, at i hvert fald de medlemmer, der stemmer for at få ordnet forholdet, af bevismæssige årsager får ført til protokol, at de protesterer mod generalforsamlingens beslutning. Dirigenten kan ikke lovligt nægte at tage en sådan protest med i referatet. Og nægter dirigenten det alligevel, er det ansvarspådragende for dirigenten.
En bestyrelse må i givet fald altid vurdere (eller få en professionel til at vurdere), om en udsættelse af skovningen er risikofri, eller om bestyrelsen må iværksætte afspærring og skovning straks.

Træfældning

Man bør aldrig fælde træer uden at have kendskab til, hvordan man gør. Dette gælder både store og små træer.

• Hvis du kun tror, du ved, hvad du gør, så lad være!

• Har man ikke investeret i sikkerhedsudstyr mv., så lad være!

• Motorsave er potentielt uforudsigelige og dødbringende!

Hvis man alligevel vælger at benytte motorsav, for at fælde små træer, så husk sikkerhedsudstyret, førstehjælpskasse, afspærring af området og sikkerhedsinstruktion af øvrige tilstedeværende personer.
Hvert år bliver indtil flere mennesker slået ihjel, fordi de ”troede”, at de kunne magte opgaven. Hvert år er der mange, der finder ud af, at selv om et træ hælder til én side, så kan det sagtens falde i en anden retning. Så med mindre den, der udfører arbejdet, har særligt kendskab til fældning af træer, bør man altid lade et professionelt firma forestå bortskæring af træer, der skal fældes. Det giver også en økonomisk sikkerhed, idet professionelle firmaer har forsikringer, som dækker evt. skader i forbindelse med arbejdet.
En grundejerforening kan (med det fornødne kendskab) godt forestå fældning af mindre træer, men er der tale om større træer, bør man altid sørge for, at det er en professionel, der forestår arbejdet. Ellers risikerer man, at forsikringsselskabet kan gøre indsigelse med henvisning til, at man har udvist grov uagtsomhed.

Væltede træer

Er der tale om væltede træer på en grundejerforenings område, der skal bortskæres, så sorterer sådanne arbejdsopgaver normalt under bestyrelsens sædvanlige mandat. Bestyrelsen har derfor ikke brug for et mandat fra en generalforsamling for at iværksætte sådanne arbejder. Væltede træer kan udgøre stor fare for de, der færdes på området, så hurtig afspærring og bortskæring kan være nødvendigt. Vær i den forbindelse opmærksom på, at bortskæring af vindfældede træer altid bør anses for at være ekstremt farligt arbejde – specielt hvis der også er frostvejr. Brug derfor altid professionelle til sådanne arbejder.

Flagstænger

I den lidt specielle afdeling har et antal foreninger meldt, at deres flagstænger på fællesarealer er knækkede. Reglerne for træer gælder i princippet også for flagstænger og andet tilsvarende, som man måtte have opført.
Hvis det viser sig, at flagstangen er knækket som følge af manglende vedligehold, så vil der kunne gøres et ansvar gældende og herefter må det ud fra en nærmere undersøgelse afgøres, hvem, der kan gøres ansvarlige.

 

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...